Beresta hussvalor
En hel del intressant stoff har genom åren skrivits i lokaltidningarna. Men även rikstidningar har vid enstaka tillfällen funnit anledning att kommentera Värmlands fågelvärld: 

Det torde höra till sällsyntheterna att svalor bygga bo under relingar på fartyg, som dagligen äro i gång. Icke desto mindre har detta i år inträffat å den på Clarelfven mellan Carlstad och Lyckan gående ångaren Örn. Redan tidigt på sommaren märkte ångbåtskaptenen Svartling, som förer nämnde fartyg, att svalorna hade ett färdigt bo på styrbords sida under det utskjutande däcket icke långt framom hjulhuset. Till följd av stänket från hjulet sönderslogs dock detta bo, men svalorna tappade derför icke modet, utan byggde ett par alnar längre fram och hafva der utkläckt ungar, som i dessa dagar gjort sin första utflygt, men återvända dock ännu till sin hemvist, som, märkvärdigt nog, kunnat skyddas för öfverspolning, oaktadt det ligger högst 12 tum öfver vattenytan. Under liggtiden ha svalorna gjort resan fram och tillbaka mellan Lyckan och Carlstad, men sedan föda måst anskaffas åt ungarna, tyckas de haft sitt egentliga tillhåll i närheten af staden, hvarvid de dock punktligt medföljt fartyget på halfva vägen och åter på samma ställe varit det till mötes.
                                                                                                                          
ur Aftonbladet 18/8 1866

 
Museifåglar
Värmländska fåglar finns representerade i många små och stora samlingar. Allra flest finns i Naturhistoriska Riksmuseet (NRM). Av de 110000 skinn och uppstoppade fåglar som förvaras där kommer mer än 500 från vårt landskap. Dessutom en mängd insamlade ägg.

Äggsamlingens innehåll är huvudsakligen från 1800-talet. Den innehåller främst triviala arter men också ett några intressanta kullar. Bl a från glador, dubbelbeckasiner och steglits. I samlingen ingår också ett par fynd som inte håller vid en närmare granskning: 

1.  Fjällpiparägg från maj 1872 med ursprung Värmland ??? Det lutar klart åt att äggen är insamlade på annat håll alternativt är felbestämda (enligt Sundevall liknar äggen små tofsvipeägg). (Vid denna tid var dock arten betydligt talrikare än i vår tid. I Svensk Fågelatlas beskrivs t ex att våren 1884 sköts mer än 5000 ex enbart vid Ringköping fjord i Danmark!)

2.  Höksångarägg insamlade i juni 1899 på Vålön, Kristinehamn. Vid förnyad kontroll av dessa kunde konstateras att äggen var felbestämda (G Frisk).

I skinnsamligen som för övrigt har en klar överrepresentation av fåglar från Munkforstrakten! finns några av våra mer spektakulära rariteter bevarade. T ex vittrut, stäppflyghöns och stentrast från Filipstadstrakten samt större skrikörnen från Segerstad. Även Sveriges äldsta storlabb liksom en gammal tofslärka som insamlats i Karlstad ingår.

Subfossilfynd
Ben från fåglar som insamlats i samband med arkeologiska utgrävningar har i viss omfattning kunnat artbestämmas. Nedan listas de uppgifter (tillhandahållet av T Tyrberg) som är kända från värmländska fyndplatser:

 Site
 
Lurö
Eskilssäter sn
Sund
Säffle sn
Saxholmen
Ölme sn
Edsholmen
Grums sn
Skramle
Gunnarskogs sn
 Type Settlement Human burial Fortification Fortification Settlement
 Date
 
Subatlantic, Medieval Subatlantic, Late iron age Subatlantic, 1100-1300 AD Medieval, 1370-1434 AD Subatlantic, Medieval
 Sources Kjellström 1996 Sigvallius 1994 Sigvallius 1995 Hårding 1998 Svensson 1998
 Fauna Gallus gallus Gallus gallus Gavia arctica
Anser sp.
Anas sp.
Tetrao urogallus
Gallus gallus
 
Anser anser
Tetrao urogallus
Tetrao tetrix
Tetrastes bonasia
Gallus gallus
Corvus corone
Gallus gallus


 

BEVINGADE NOTISER 4

rubriker
svalbon på Örn
museifåglar
subfossil