Svarthakad buskskvätta
Värmlands första av denna art anträffades i oktober 1958. Någon hänvisning till ursprungsreferensen lämnades inte när fyndet upptogs i Förteckning över Sveriges Fåglar. Beskrivningen av fyndet kan dock återfinnas i Fältbiologen årgång 11. Fyndplatsen omnämns ej men var enligt en av observatörerna en sankmark på Näset söder om Munkfors vilken gick under namnet Ocean. Beskrivningen som följer nedan väcker misstanke om östligt ursprung (i så fall första svenska "mauran") men även västliga hannar kan uppvisa vitaktig övergump.

Jag och några kamrater (Rolf Idesten, Jan Olofsson, Hasse Skeppstedt, Erik Nordin, Georg Jonsson, Jan Jontén och Christer Andersson) har under tre dagar (22, 23 och 24 okt. i år) observerat en fågel, som vi efter noggranna granskningar och jämförelser konstaterat vara en hane av svarthakad buskskvätta. Den var till formen och beteendet lik en vanlig buskskvätta, men den hade svart huvud (det svarta mest koncentrerat till kinderna), inget ögonbrynsstreck, vita fläckar på halsen, som syntes mycket väl, samt smutsvit övergump. Dessutom hade fågeln svart stjärt, brunrött bröst och vitt streck på vingen. Den darrade med korta mellanrum på stjärten, gjorde små utflykter och fångade insekter på flugsnapparvis. Ibland var den nere på marken. Dess tillhåll var hela tiden ett ungefär 50 m2 stort område bevuxet med tistlar och högt gräs.
                                               
                                  
Hasse Dahlgren, Munkfors

Tordmule
En tordmule hittades i juni 1941 drunknad i fiskredskap utsatt i Kattfjärden ca 7 km västsydväst om Karlstad. Detta enligt en notis i Svensk Jakt 1941.

Äldre alkor och doppingar
Rudolf Söderberg anger i en beskrivning av Luröarkipelagen att "vintertid händer det att grisslor och alkor törna in från oceanen". På annan plats har Söderberg utan att lämna landskapstillhörighet lämnat följande uppgifter från Vänern: tordmule feb. 1902, tobisgrissla dec.1899, alkekung jan. 1901. Även senare finns rapporter om tordmule från Dalbosjön. Söderberg besökte ibland Luröområdet men om någon av de ovan nämnda observationerna kommer ifrån Värmland har jag inte kunnat avgöra.

Folke Persson uppger i en artikel 1966 att tobisgrissla är funnen i landskapet. D v s före den iakttagelse 1969 som ansetts vara förstafynd. Det är oklart om han syftade på ovanstående "vänerfågel". Han lämnar på samma plats uppgiften att samtliga doppingarter noterats. Detta är skrivet innan "förstafynden" av gråhakedopping och svarthalsad dopping gjordes...

Vidare förekommer ett par 1800-tals alkor i Åmåls och Karlstads läroverks- samlingar vilka är tagna i Vänern respektive med med möjligt Vänerursprung.

Ringmärkningspionjär
En tidig ringmärkare var verksam vid Deje med omnejd 1917. Han hette Bo Witt-Strömer och fick verkligen storslam när det gällde återfynd. Tydligen var det märkning av en kull fiskgjuseungar som stod på programmet 17/7 1917. Efter drygt två månader erhölls det första återfyndet då en av fåglarna blev skjuten på Fyn, Danmark. Ur samma kull blev en annan fågel skjuten under vårsträcket i Frankrike april 1921.

Witt-Strömer fick också återfynd på en ormvråk som han märkte i Dejetrakten samma sommar. Denna fågel återfanns (sköts) vid Helgoland 25/1 1922. Uppgifterna om dessa återfynd finns att läsa i Fauna och Flora (1917,1921 och 1922).

Linota borealis
T Hammargren skriver i sina "ornithologiska anteckningar", år 1855 några rader om olika varianter av gråsiskor mm. Jag tycker det verkar som han försökte beskriva en snösiska, i så fall en äldre uppgift än den som gäller som Sveriges äldsta och som daterats till 1881. En så här enkel beskrivning lär dock knappast vara tillräcklig? Till nästa rapport om arten snösiska i Värmland dröjde det nästan 100 år!

"Här åter har jag träffat exemplar, som hafva både öfvergumpen (croupion) rent hvit, och rent hvita fläckar på ryggen, hvilka exemplar således måste hänföras till Linota borealis Degl."

(därefter följer några rader om olika auktoriteters uppfattningar beträffande artens synonymitet med gråsiska)
 

 

BEVINGADE NOTISER 3

läs om bl a
svarthakad buskskvätta
ringmärkning 1917