Opublicerade fåglar
Förutom de publicerade fynden finns helt klart en "drös" icke rapporterade. T ex saknas flera fåglar som spridits ut via värmländska larmsystem. I en del andra fall finns kännedom om äldre fynd som inte rapporterats, kanske p g a att försök till kompletta fyndkataloger inte har funnits och att luckorna därmed inte varit "synliga". Se t ex nedanstående art.

Jaktfalk
I Forshaga finns det finns enligt uppgift en uppstoppad jaktfalk från N Hyn. En annan monterad jaktfalk med ursprung Ö Fågelvik är också känd. Den senare är kontrollerad av en fd RK-ledamot. Naturligtvis vore det önskvärt att sådana äldre fynd kunde lyftas fram och läggas till de "officiella".

"Halvpublicerade" fåglar
I vissa fall finns fåglar publicerade utanför vad som f n betraktas vara normala kanaler för tillkännagivande av fågelfynd. I t ex NWT och VF finns det en del intressanta uppgifter. Bl a en tofslärka från Hagfors på 1920-talet. Vid denna tid var arten på spridning norrut och en lång rad fynd gjordes i mellansverige, ofta längs järnvägars sträckningar.

I nyare tid är ismåsen 1963 "halvpublicerad", liksom en höksångare från 1963 som finns upptagen i en lokalfauna från Långserud.

Mellanspett
Äldre rapporter om mellanspett (1800-talet samt 1940-talet) har ansetts felaktiga. Ett fynd från Ölme i november 1974 har dock råkat bli publicerat i Sveriges Fåglar (1990) utan att först ha godkänts av någon rapportkommitté.  Uppgiften härstammade från en artikel om artens historik  i Sverige. Författaren hade mottagit en utförlig och i hans ögon acceptabel beskrivning och publicerade det i tidskriften Vingspegeln som det sista svenska fyndet utanför Östergötland.

En sak som inte verkar uppmärksammad tidigare och som talar för att mellanspetten kan ha varit "värmlänning" för länge sedan är förekomsten av ett uppstoppat exemplar från 1800-talet i Kristinehamns läroverkssamling. Det är visserligen utan angiven fyndort men det verkar som samlingen i hög utsträckning var baserad på lokalt inhämtade fåglar.

Natthäger
Letälvens mynning har enligt några källor haft besök av en natthäger. Året var 1962 och en av källorna där detta omnämnts är en upplaga av Rosenbergs "Fåglar i Sverige". Observationen verkar sedan ha fallit i onåd av någon anledning (pekar alltså på att den var felaktig) eftersom den spårlöst har hamnat utanför SOFs Förteckning över Sveriges Fåglar. Det vore dock intressant med mer information i saken så att det bevisas att det hela (hemska tanke) inte bara beror på lokalens karaktär av gränsområde mellan Värmland och Närke. Det kan ju vara så att ingendera av landskapens ornitologer snappade åt sig denna godbit eftersom ansvarsområdena för rapportkommittéerna knappast hade utkristalliserats på den tiden.

Toppskarv
Ett fynd av toppskarv (2 ex i aug 1948 i sjön Visten) som publicerats i Våra Fåglar i Norden som var godtaget i SOFs Förteckning över Sveriges Fåglar, har senare dementerats i Sveriges Fåglar (1978). Underlag för dementin har sökts men inte hittats. Fyndet verkar ju en aning osannolikt men det bör påpekas att ett beläggexemplar som var etiketterat toppskarv funnits. Familjen som var innehavare av montaget har nu tyvärr gjort sig av med "den stora, ståtliga och svarta fågeln". De kände till att det rörde sig om en raritet av arten toppskarv och har uppgivit att de aldrig haft besök av någon som påvisat att den var felbestämd.

Vitvingad trut
Två fynd av vitvingad trut finns uppgivna i äldre litteratur. Den äldsta fågeln (ungfågel från Filipstad) har senare korrigerats till vittrut, Exemplaret förvaras i NRM.

Den andra fågelns (skjuten vid Prästerud) senare öde är okänt.

Enligt Stefan Göransson har därutöver en uppgift om ett 1800-talsfynd från Möckeln varit publicerad i en lokaltidning.

BEVINGADE NOTISER 2

läs om bl a
jaktfalkar och andra
opublicerade fåglar
+ mellanspett