Källor till äldre material
 
RUBRIKER / SNABBVAL

FÖRE 1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
KÄLLOR


 

persongalleri


Llewellyn Lloyd
"den engelske björnjägaren"


Jaktskildrare som också var en mycket kunnig zoolog. Räddades en gång av Jan Finne från en anfallande björnhona. Finne höll på att ladda sin flintlåsbössa men just när björnen skulle kasta sig över Lloyd kunde han avlossa det räddande skottet. Lloyd lär sedan skämtsamt ha kallat sin kamrat för en nog så god skytt men en usel och långsam laddare. Tillsammans hade de flera hundra värmländska björnars liv på sitt samvete!

 

 

Horace William Wheelwright
"an Old Bushman"


Bodde i Värmland ett antal år i mitten på 1800-talet då han jagade, samlade och bytte fåglar och ägg. Han hade en bössa som var särskilt konstruerad för beckasinjakt och ska på Gillberga ängar en gång ha fällt 39 beckasiner på 40 skott. Enligt egen utsago var han dock mer en utforskare än jägare. 

 

Historik före 1850
Korpen som omnämns i runskrift på Järsbergsstenen är Sveriges och Värmlands allra första, i skrift nämnda fågel. Runskriften dateras till 500-talet. 

En annan mycket gammal uppgift föreligger från den tid Karl IX var hertig av Värmland (slutet av 1500-talet). Då anordnades flera jakter med hertigens deltagande i de östligare delarna.  En tjäderlek och en orrlek i trakten av Asphyttan har av denna anledning blivit antecknade åt eftervärlden.  

Nästa källa som tillför nya arter till landskapslistan är P M Gyllenius dagbok. 18 juli 1664 beskrev han t ex hur en sädesärla matade en gökunge på vägen mellan Prästbol och Torp (Ö Ämtervik). Dagboken nämner även skator och trana liksom ett par oidentifierade ugglearter; gasten och ööpekullan ("en mechta stoor ugla") som troligen avser kattuggla respektive berguv.

På wägen emellan Prästbool och Torp sågh jagh, hur som en sädessährla matade en ungh göök. Hon satte sigh på hanss ryggh och instack maaten i hanss mundh, och huart samma göök flögh, så flögh hon omkringh honom, warandess rädd om sin unge; altså är thet sant, att gööken icke ligger sielff sina äggh, uthan stiäl them i andre foglarss boo
                                                                 ur Diarium Gyllenianum (18/7 1664)

Landskapslistan påspäddes i samma århundrade genom uppgifter som lämnades av L Kaarberg i en gradualavhandling från 1690. Den innehåller bl a ett av Sveriges äldsta (andra?) omnämnande av sothöna. Andra förekommande arter är orre, tjäder, järpe och gråhäger. Min bedömning är också att hans uppgifter om ripor och svanar med säkerhet kan identifieras som dalripa respektive sångsvan. Som oidentifierade lämnar jag Kaarbergs örnar, falkar, duvor, gäss, änder och ärlor.

E Hofstens Beskrifning öfver Wermeland avslutad 1717 lämnar följande uppgifter (avsnittet författat före 1710):

Så äro ock skogerna fulla med foglar, nemligen åckerhöns, änder, Bofincke, Giäss tamda och willa, Giöök, Häger, Höök, Kiäder, Lercker, Orrer, Örn, Swaner, Sparf, Skate, Stiglissor, Trast etc. Alla kan man icke här rächna, emedan the hopetals om os flyga, större och mindre, dels siungandes, dels och intet siungandes, at man förtiger kajer, korper, kråker, Nattskiäfwer, Rördromar, Ufwer och Ugglor och dylika flera. Ja Wermeland må wäl kallas et fogla-näste, emedan merendels all de foglar som i Norden sitt hemwist hafva, finnes här i landet.
                                                                                   Erland Hofsten (1717)

Efter Linnés västgötaresa 1746 gick återfärden mot Uppsala genom Värmland. Han lyckades vid Avelsäter se två sädesärlor som matade en hökunge ("alldeles intet någon gök"). I dagboken nämns även att nattskrävan skärrade som en spånrock nära Norum vid Gapern. 

Ytterligare ett bidrag från Professor Linné lämnades när han senare artbestämde en nattvaka och en norrqvint som sändes till honom från Karlstadstrakten 1768. Dessa kallas numer för tallbit respektive bergfink.

Den beskrivning över de naturhistoriska förhållandena som professor E Ekman omtalar 1765 blev tyvärr inte slutförd. Det är okänt om det funnits något manuskript eller koncept till produktionen vilken avbröts då den som åtagit sig författarskapet (S Ullgrund) gick bort kort därefter.

Från slutet av 1700-talet omnämns också en del jaktbara arter av E Fernow i hans Värmlandsbeskrivning . Han nämner t ex både rapphöna och åkerhöna. Den senare beteckningen avser i äldre källor nästan undantagslöst ljungpipare (T Tyrberg i brev).

En udda källa med flera uppgifter från Filipstadstrakten är en verskrönika från 1793-94 av A Fahlbeck. Dag för dag rimmade han om vad som hände i hans närhet. Följande vers ingår t ex som en del av beskrivningen av 31/10 1793: 

  Denne dagen lugn och stilla
  Kära Mor let något illa
  Allarm Trumman börjar gå
  Sedan passade jag på
  Sibensvantsar skjuta ner
  Tio föll, jag fick ej mer
  Sparfvar också fresta på
  5 i skottet tumla då

Fr o m 1800-talet börjar alltfler uppgifter dyka upp, främst från jägarhåll (t ex L Lloyd, H Falk).  S Nilssons Skandinavisk Fauna (1824 - 1858) innehåller en del uppgifter om förekomster i Värmland. För vanligare arter anger dock Nilsson oftast att dessa finns i hela landet, alla landskap eller t ex mellansverige och då har jag valt att inte använda uppgiften som ett värmlandsfynd trots att det ju är högst sannolikt att arterna fanns här vid denna tid. En annan syn på uppgifterna skulle tidigarelägga förstafynden för flera allmänna arter i denna hemsidas tabell. Nilssons värmländska "meddelare" till första upplagan var överjägmästaren H Falk, doktor Högberg och bruksförvaltaren Lindqvist. En av Nilssons värmländska källor i den sista upplagan  var hans "lärjunge" Sven Hardin, en värmlänning som studerade bl a zoologi i Lund. Tyvärr har jag inte kunnat finna att Hardin efterlämnade något skriftligt material rörande fåglar.

Sven Hardin är i ett minnestal av botanikern L M Larsson omnämnd som följer: (kanske något i överkant tilltaget?)

…..att Hardin varit den av Skandinaviens naturforskare, som ägde de vidsträcktaste, mest omfattande och till nästan alla naturvetenskapernas områden sig sträckande insikterna
                                                                   
[UR KARLSTADS STIFTS HERDAMINNE]

En dagbok från 1821 av C A Gottlund innehåller några uppgifter om fåglar som han sköt under en upptäcktsresa i landskapet.

Naturaliesamlingen vid Karlstads läroverk (med ursprung från slutet av 1700-talet) tillväxte under S Hardins föreståndarskap och den respekterade naturforskaren och biskopen C A Agardhs beskydd. Tyvärr hade då redan de äldsta delarna, t ex den Eurénska samlingen, gått förlorade genom brand och vanvård.

1850 - 1900
C G Cederströms akademiska avhandling Om de i trakten af Carlstad förekommande Fogelarter (1851) är den första samlade sammanställningen över arter från landskapet.  Därpå kom en liknande sammanställning av T Hammargren i den tyska tidskriften Naumannia (1853). Dessutom publicerade Hammargren senare en del kompletterande uppgifter. Både Cederström och "den skicklige naturforskaren" Hammargren var referenser som S Nilsson hänvisade till i tredje upplagan av Skandinavisk Fauna

Även i 1800-talets Värmland fanns "kollegor" med stort intresse för vår fågelfauna. När jag letat efter äldre uppgifter har en profil framträtt särskilt tydligt; TULLIUS HAMMARGREN (1814-1899). Vad sägs om följande eftermäle:

Då Hammargren...... fick se en sällsynt fågel, så kunde han gråta av glädje över besöket av detta rara främmande. Han älskade fåglar, tama och vilda, hade i burar en hel mängd glada sångare, och till de vildas skydd hade han insatt i kontraktet med sin arrendator, att ingen katt finge vistas på gården
                                                                     
[UR KARLSTADS STIFTS HERDAMINNE]

Hammargren som för övrigt studerade i Lund för den kände ornitologen C J Sundevall, skrev flera böcker och artiklar om fåglar.

H W Wheelwright som tidvis vistades i våra trakter har lämnat många ornitologiska uppgifter i sina böcker mm. Bl a utgav han i Karlstad tre jämförelser mellan Sveriges och Englands fågelfaunor. Wheelwright var enligt egen utsago främst utforskare av faunan och sköt sällan annat än beläggexemplar ("exept when snipes and ducks were well in"). Liksom tidigare nämnde Lloyd var han mycket påläst och hade som samlare möjlighet att noggrant jämföra sina fynd med egna och andras exemplar. Han lämnade tydligen också en del bidrag till den naturhistoriska samlingen som höll på att byggas upp i Karlstad.

Med tryckår 1880 kom sedan S W Tenows Översigt af Wermlands och Dals ryggradsdjur, som innehåller en del frekvensuppgifter liksom lokalangivelser för vissa sparsamma arter.

I tre av Kungliga Vetenskapsakademiens Mitteilungen des Ornithologischen Komitees sammanfattar C R Sundström ett omfattande material som blivit insänt av ett flertal värmländska fågelskådare. Uppgifterna avser huvudsakligen 1880-talet.

Även under denna period är jägarna och jakttidskrifter viktiga uppgiftslämnare.

Med början på 1860-talet skapades av A Larsson en naturaliesamling även vid Läroverket i Kristinehamn och i en förteckning över denna hittas en hel del intressant stoff. Samlingen verkar i hög utsträckning bestå av lokalt insamlade fåglar och även om det inte alltid finns dokumenterade fyndplatser har jag valt att anta fåglarna som värmländska i de fall det är sannolikt att arten förekom vid Kristinehamn denna tid. 

En motsvarande bedömning har gjorts för fåglar som inlämnats till samlingarna vid läroverket i Karlstad, enligt årsredogörelserna därifrån.

1900 - 1950
Inga större sammanställningar finns publicerade. Istället finns fr o m 1900-talets början många små notiser införda i tidskrifterna Fauna och Flora, Sveriges Natur m fl och från 1942 även i Vår Fågelvärld.

En förteckning över H Foogdes fågelsamling som förvaras på Åsvallaskolan i Molkom påvisar förekomst av flera ganska ovanliga arter i Nyedstrakten under perioden fram 1940-talet.

R Söderberg återger en hel del till honom rapporterade uppgifter från främst Kristinhamnstrakten i en bok som behandlade flyttfågelvägar över bl a Vänern.

Sällskapet för Naturskydd i Kristinehamn började ge ut en återkommande tioårsbok där en hel del rapporter om fåglar ingick.

1950 - 2000
Några tidskriftsnotiser samt några kortare uppsatser i t ex boken Natur i Värmland  tillkom under 50-talet. Omkring 1960 började en mer samlad presentationsform uppträda nämligen en årlig rapport från Karlstads Ornitologiska Förening. Rapportkommittéer inrättades och dessa avgav sina årsrapporter i Vår Fågelvärld med första rapportår 1962. I början av 70-talet sammanslogs kommittéerna till lrk Värmland (nuvarande rrk) vilken numer årligen sammanställer fynden för redovisning i Värmlandsornitologen.

Nya informationskällor på senare tid är Värmlandssvararen och internetrapportering genom bl a Svalan.

Litteratur
En sammanställning av ett antal skriftliga källor som har anknytning till äldre värmländsk ornitologi lämnas här (endast den första delen är upplänkad f n):

t o m 1800-talet

1900 - 1969

Lämna gärna tips om litteratur som har anknytning till landskapets äldre fågelfauna.

Lämna gärna kompletteringar och synpunkter till:
Erik Mangsbo  
    mailto:mangsbo@telia.com

Uppdaterad: 17 mars 2005