Några källor med anknytning till värmländsk ornitologi före år 1900.

 

 

Anon. 1811. [anonym beskrivning över Apertins park]

Anon. 1833. Sammandrag af anteckningar öfver flyttfoglars ankomst till Sverige år 1832 samt strödda ornithologiska anteckningar för år 1832, gjorda å de olika ställen inom riket, som på andra sidan finnes upptagen. TJN 2:tabell efter s. 448 (även baksidan).

Anon. 1833-1900. Redogörelse för elementarläroverken i Karlstads Stift under läsåret. Karlstad. Årligt utgiven.

Anon. 1842. [jägeribetjäningen hökar + örnar]. WT 27.4 1842.

Anon. 1845. [storskrake]. KVAÖ 1845:196.

Anon. 1865. Bidrag till årsberättelse angående villebrådet 1864. SJNT 3:94-97.

Anon. 1866. Vildafveln 1865. SJNT 4:45.

Anon. 1868. Bidrag till årsberättelse angående vildafveln 1867. SJNT 6:124-127.

Anon. 1869. Bidrag till årsberättelse angående vildafveln. SJNT 7:51-61.

Anon. 1871. Ytterligare om vildafveln. SJNT 9:89-91.

Anon. 1874. Tranan, Grus cinerea, Bechstein. SJNT 12:118-122.

Anon. 1876. [Dalripa Kila sn]. NWT 29.3 1876.

Anon. 1876. Råkan. SJNT 14:44-45.

Anon. 1880. Ornithologiska notiser. SJNT 18:36-37.

Anon. 1882. Förteckning öfver Christinehamns Allmänna Läroverks samling af konserverade ryggradsdjur (Animalia Vertebrata) . Upprättad i oktober 1881. Kristinehamn.

Anon. 1883. Ornithologiska notiser från Södra Vermland. SJNT 21:54.

Anon. 1885. [Strandskata Ransby]. NWT 25.9 1885.

Anon. (sign. W. N.) 1895. Vattenrall fångad under egendomliga omständigheter. SJNT 33:115.

Anon. (sign. W. N.) 1896. Är skedanden i tilltagande. SJNT 34:219.

Beckman, C. 1832. [tjäder]. i Ur TJN 1832-1834:167. Bergström, R. (red.) 1894.

Bergman, E W.  m fl. 1834. [järpe]. TJN 3:1136.

Cederström, C G. 1851. Om de i trakten af Carlstad förekommande fogelarter. Uppsala.

Dresser, 1876. [skogssnäppa]. Ibis 1876:412.

Edgren, W. 1876. Vildafveln i Elfdalen, nordligaste Vermland. SJNT 14:45-46.

Edgren, W. 1880. Från Öfre Elfdalen, nordligaste Vermland. SJNT 18:229-230.

Ekström, C. U. 1833. Kramsfåglarne [domherre, sidensvans, tallbit, bergfink, björktrast]. i Ur TJN 1832-1834:444-456. Bergström, R. (red.) 1894.

Fahlbeck, A. 1794. Mögsjö Dagbok Verskrönika från Mögsjön, Kalhyttan, Filipstad och Ransäter åren 1793-94. i NORDISKA MUSEETS HANDLINGAR: 60. (1963)

Falk, H. 1833. Ornithologiska anteckningar [sidensvans]. TJN 2:565.

Falk, H. 1834. Om rackelhanens härkomst. i Ur TJN 1832-1834:490-492. Bergström, R. (red.) 1894.

Fernow, E. 1770. Korta anmärkningar på en resa genom Elfdalen (försedda med kritiska marginalanteckningar av E. af Geijerstam). i  E. af Geijerstams Levernesbeskrivning. Stockholm. 1954.

Fernow, E. 1773+1779. Beskrivning öfwer Wermeland, afdelad i sex tidehwarf. Göteborg.

Fries, B. 1832. Ornithologiska bidrag [rackelhöna]. Ur TJN 1832-1834:17. Bergström, R. (red.) 1894.

Fristedt, C. 1906. Värmlands museums naturhistoriska samlingar [fågelavsnittet]. VFN 1906:10-27

Geijer, A.R. 1876. Anteckningar af en gammal jägare. SJNT 14:81-87.

Geijer, C. 1833. Ornithologiska anteckningar [rackelhane]. TJN 2:676-677.

Geijer, C. 1833. [rapphöna]. i Ur TJN 1832-1834:722. Bergström, R. (red.) 1894.

Gjöbel, C. F. 1833. Andjakten i Brosjön [and, svan]. i Ur TJN 1832-1834:317-318+337. Bergström, R. (red.) 1894.

Gottlund, C A. 1931. Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne....  år 1817. Stockholm. (Faksimilutgåva 1984) 

Gottlund, C A. 1821. Dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker år 1821. VFN 1931:1-196 & VFN 1932.

Gyllenius, P M. 1667. Diarium Gyllenianum 1622-1667. VFN 1962:1-347.

Gyllenskiöld, C. 1879. [Grågås  ?]. G.S.T 1879n8:17.

Hammargren, E T. 1852. Inledning till ornithologiens studium för nybegynnare och unga jägare. Uppsala

Hammargren, E T. 1853.a. Foglar i Wermland, Dalsland och Wenern. KVAÖ 1853:121-122.

Hammargren, E T. 1853.b. Verzeichnis d. in Küstengegenden d. Sees Wenern in Schweden obserwirten Vogel. Naumannia 1853:290-296

Hammargren, E T. 1854. Einige Bemerkungen zu dem Aufzatse L. Brehms "Über Species und Subspecies". Stuttgart

Hammargren, E T. 1854. Ovanliga färgvarieteter af haren och björktrasten. KVAÖ 1854:19-21.

Hammargren, E T. 1854. Om Parus borealis De Selys Longchamp (Poecila borealis Ch. Bonap,), och den s k brämfällningen hos vissa foglar. KVAÖ 1854:216-219.

Hammargren, E T. 1856. Foglar i Wermland. Ornitologiska anteckningar 1855. KVAÖ 1856:76-78.

Hammargren, E T. 1857. Bemerkungen über Wermlands Vogelfauna. Naumannia 1857:221-222.

Hammargren, E T. 1858. Foglar i Wermland. KVAÖ 1858:41-42.

Hammargren, E T. 1859. Inledning till foglarnas naturalhistoria. Stockholm (Uppsala).

Hammargren, E T. 1885. Om horsgökens bräkande ljud. KVAÖ 1885:49-50.

Hammargren, E T. 1889. Om våra svenska sångfåglar, ornithologiska utkast. Stockholm.

Hammargren, E T. 1892. Nya skildringar ur våra svenska fåglars lif. Karlstad.

Hedrén, A. 1811. Sokn-Beskrifning över Wisnum och Kil i Wermelands län. Karlstad.

Hofsten, E. 1717. Beskrifning öfwer Wermeland. VFN 1917:1-135 [fåglar s39]

Holmgren, A E. 1867-1871. Skandinaviens fåglar. Stockholm.

Holmstedt, J. 1833. Strödda underrättelser [havsörn, fiskmås, tärna]. TJN 2:476

Högberg, E. 1833. [grävling skadegörare på fåglar]. i Ur TJN 1832-1834:363. Bergström, R. (red.) 1894.

Jägerskiöld, L A. & Kolthoff, G. 1911-26. Nordens Fåglar. Stockholm. [samt äldre upplagan 1895-99. med författarnamnen Kolthoff & Jägerskiöld.]

Kaarberg, L. 1690. Det frejdade landskapet Värmland i det svenska väldet. Lund. VFN 1928:127-169

Kolthoff, G. 1876. Katalog öfver fogelsamlingen (Skandinaviens foglar) i Kothoffs ornithologiska museum. Uddevalla.

Kolthoff, G. 1897. Minnen från mina vandringar i naturen. Stockholm.

Lilljebjörn, K. & H. 1911. Hågkomster. Stockholm.

Lilljebjörn, H. 1912. Minnen. Stockholm.

Lindblad, J.W. 1863. Dubbla beckasinen. SJNT 1:15-33.

Lindblad, J.W. 1872. [Storlabb]. SJNT 10:128??.

Lindblad, J.W. 1875. [Havstrut]. SJNT 13:253.

Lindblad, J.W. 1883. Ornithologiska notiser från Södra Värmland [smådopping]. SJNT 21:54.

Linnaeus, C. 1746. Dagbok förd under Västgötaresan 1746. I en antologi sammanställd av B Gullander 1972. Stockholm.

Linroth, C. J. 1833. Ornithologiska anteckningar [skata]. TJN 2:563.

Lloyd, L. 1830. Jaktnöjen i Sverige och Norge. Stockholm. (nyutgåva 1946)

Lloyd, L. 1855. Anteckningar under ett tjugoårigt vistande i Skandinavien. Stockholm

Löwenhjelm, C. G. Ornithologiska notiser. KVAÖ 1844:212

Malm, A.W. 1877. Göteborgs och Bohusläns Fauna, Ryggradsdjuren. Göteborg.

Malmström, A.E. 1833. Ornithologiska anteckningar och strödda underrättelser [skata]. TJN 2:753-754.

Meves, W. 1868. Bidrag till Sveriges ornithologi. KVAÖ 1868:251-293.

Nilsson, S. 1824-1828. Skandinavisk Fauna, Del 2, Foglarna. Lund.

Nilsson, S. 1858. Skandinavisk Fauna, Del 2, Foglarna. 3:e uppl. Lund.

Norbäck, O G. 1867. [Morkulla avtagande i Västra Vrm]. SJNT 5:124.

Piscator, B. 1753. Dagbok 1753. (utgiven 1996 av M Hellgren).

Rosenius, P. 1913-53. Sveriges fåglar och fågelbon. Lund.

Rundberg, J. E. 1876. [Gräsand Kilsviken]. SJNT 14:220.

Rundberg, J. E. 1881. Vigg (Fuligula cristata) funnen inne i landet. SJNT 19:199. ? år ?

Schröder, G. 1970. (V) Från pojk- och gubbåren. Stockholm (nyutgåva)

Schröder, G. 1985. (VII) Jakt, fiske och vildmarksliv. Stockholm (nyutgåva)

Sundevall, C J. 1844. Flyttning af Caryocatactes guttatus. KVAÖ 1844:188-191

Sundevall, C J. 1845a. Om Strix passerina. KVAÖ 1845:97-98.

Sundevall, C J. 1845b. Domherrens sommartillhåll. KVAÖ 1845:164-165.

Sundevall, C J. 1848. Samtidiga observationer. KVAÖ 1848:33-44. red. Löwenhjelm, C. G.

Sundevall, C J. 1856-62, 1885-86. Svenska Foglarna. Stockholm.

Sundström, C R. 1889. Mitteilungen des Orithologischen Komitees der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. II. KVAB band 14, afd. IV, No 1:1-160.

Sundström, C R. 1891. Mitteilungen des Orithologischen Komitees der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. III. KVAB band 16, afd. IV, No 4:1-97.

Sundström, C R. 1892. Mitteilungen des Orithologischen Komitees der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften. IV. KVAB band 17, afd. IV, No 4:1-97.

Tenow, S W. 1880. Öfversikt af Wermlands och Dals ryggradsdjur. Karlstad.

Tenow, S W. 1885. Benbyggnaden hos Astor palumbarius. REKS 1884-85:1-40.

Wahlberg, J. 1852. Lapska insekters nedstigande till Vermland. KVAÖ 9:185.

Wallengren, 1854. [sjöorre]. Naumannia 1854, 277-8.

Wheelwright, H. 1865. Ten years in Sweden. London.

Wheelwright, H. 1865. [dubbelbeckasin]. SJNT 1865:96.

Wheelwright, H. 1866. Sporting sketches: Home and abroad. By the old Bushman... London.

Wheelwright, H. 1871. A spring and summer in Lapland. London.

Wikström, C. 1886. Dvärgmås. SJNT 24:113.

Wright, W. von. 1833. Ripjagt. TJN 2:641-657.
 

Tack till Tommy Tyrberg som bidragit med flera referenser till gamla tidskrifter

Lämna gärna kompletteringar och synpunkter till:
Erik Mangsbo  
    mailto:mangsbo@telia.com

Uppdaterad: 02 augusti 2006