Eda kommun - 200 av Värmlands 333 arter    
     
  Knölsvan Ägretthäger Småspov Gröngöling Grönsångare
  Mindre sångsvan Gråhäger Storspov Spillkråka Gransångare
  Sångsvan Svart stork Svartsnäppa Större hackspett Lövsångare
  Sädgås Vit stork Rödbena Vitr hackspett Kungsfågel
  Spetsbergsgås Bronsibis Dammsnäppa M hackspett Brandkronad kungsf.
  Bläsgås Bivråk Gluttsnäppa Tret hackspett Grå flugsnappare
  Fjällgås Brun glada Mindre gulbena Svart lärka Mindre flugsnapp.
  Grågås Glada Skogssnäppa Korttålärka Svartvit flugsnapp
  Kanadagås Havsörn Grönbena Tofslärka Skäggmes
  Vitkindad gås Ormörn Tereksnäppa Trädlärka Stjärtmes
  Prutgås Brun kärrhök Drillsnäppa Sånglärka Entita
  Nilgås Blå kärrhök Roskarl Berglärka Talltita
  Rostand Stäpphök Smaln. simsnäppa Backsvala Lappmes
  Gravand Ängshök Bredstjärtad labb Ladusvala Tofsmes
  Bläsand Duvhök Labb Rostgumpsvala Svartmes
  Snatterand Sparvhök Fjällabb Hussvala Blåmes
  Kricka Ormvråk Storlabb Större piplärka Talgoxe
  Am. kricka Fjällvråk Svarthuvad mås Fältpiplärka Nötväcka
  Gräsand Mindre skrikörn Dvärgmås Trädpiplärka Trädkrypare
  Stjärtand Större skrikörn Skrattmås Ängspiplärka Pungmes
  Årta Kejsarörn Fiskmås Rödstrupig piplärka Sommargylling
  Blåvingad årta Kungsörn Silltrut Skärpiplärka Törnskata
  Skedand Fiskgjuse Gråtrut Gulärla Svartpannad törn.
  Rödhuvad dykand Tornfalk Vitvingad trut Citronärla Varfågel
  Brunand Aftonfalk Vittrut Forsärla Ökenvarfågel
  Ringand Stenfalk Havstrut Sädesärla Rödhuvad törnsk.
  Vitögd dykand Lärkfalk Rosenmås Sidensvans Nötskrika
  Vigg Jaktfalk Tretåig mås Strömstare Lavskrika
  Bergand Pilgrimsfalk Sandtärna Gärdsmyg Skata
  Praktejder Vattenrall Skräntärna Järnsparv Nötkråka
  Ejder Småfl. sumphöna Kentsk tärna Rödhake Kaja
  Alförrädare Karolinasumphöna Rosentärna Näktergal Råka
  Alfågel Mindre sumphöna Fisktärna Sydnäktergal Kråka
  Sjöorre Dvärgsumphöna Silvertärna Blåhake Korp
  Vitnackad svärta Kornknarr Småtärna Svart rödstjärt Stare
  Svärta Rörhöna Svarttärna Rödstjärt Rosenstare
  Knipa Sothöna Vitvingad tärna Buskskvätta Gråsparv
  Salskrake Trana Sillgrissla Svarth. buskskv. Pilfink
  Småskrake Småtrapp Tordmule Stenskvätta Bofink
  Storskrake Strandskata Tobisgrissla Ökenstenskvätta Bergfink
  Am. kopparand Skärfläcka Alkekung Stentrast Gulhämpling
  Järpe Tjockfot Stäppflyghöna Ringtrast Grönfink
  Dalripa M strandpipare Tamduva Koltrast Steglits
  Fjällripa St strandpipare Skogsduva Taigatrast Grönsiska
  Orre Mongolpipare Ringduva Björktrast Hämpling
  Tjäder Fjällpipare Turkduva Taltrast Vinterhämpling
  Rapphöna Sibirisk tundrapip. Turturduva Rödvingetrast Gråsiska
  Vaktel Ljungpipare Gök Dubbeltrast Snösiska
  Fasan Kustpipare Berguv Gräshoppsångare Bändelkorsnäbb
  Smålom Tofsvipa Fjälluggla Flodsångare M korsnäbb
  Storlom Kustsnäppa Hökuggla Vassångare St korsnäbb
  Svartn. islom Sandlöpare Sparvuggla Sävsångare Rosenfink
  Vitnäbbad islom Småsnäppa Kattuggla Busksångare Tallbit
  Smådopping Mosnäppa Slaguggla Kärrsångare Domherre
  Skäggdopping Tuvsnäppa Lappuggla Rörsångare Stenknäck
  Gråhakedopping Spovsnäppa Hornuggla Trastsångare Lappsparv
  Svarthakedopping Skärsnäppa Jorduggla Härmsångare Snösparv
  Svarthalsad dopp. Kärrsnäppa Pärluggla Sammetshätta Tallsparv
  Stormfågel Myrsnäppa Nattskärra Höksångare Gulsparv
  Större lira Prärielöpare Tornseglare Ärtsångare Ortolansparv
  Stormsvala Brushane Blek tornseglare Törnsångare Videsparv
  Klykstj. Stormsvala Dvärgbeckasin Kungsfiskare Trädgårdssångare Dvärgsparv
  Havssula Enkelbeckasin Biätare Svarthätta Sävsparv
  Storskarv Dubbelbeckasin Blåkråka Lundsångare Svarthuvad sparv
  Rördrom Morkulla Härfågel Nordsångare Kornsparv
  Rallhäger Rödspov Göktyta Kungsfågelsångare  
  Silkeshäger Myrspov Gråspett Taigasångare