Värmlands häckfåglar
I landskapet häckar drygt 150 arter mer eller mindre regelbundet. Dessutom har ytterligare ett antal arter befunnits häcka vid åtminstone något tillfälle.
 
Sparsamma eller oregelbundna häckare
smådopping Första gången häckning konstaterades var 1976. Därefter har ytterligare fem säkra häckfynd gjorts.
svart stork Häckfynd gjordes under 1800-talet.
sädgås Flera källor omtalar att vildgäss häckade i norra Värmland under 1700- och 1800-talet.
bläsand Vid sekelskiftet häckade den i Vänervikarna och omkring 1950 verkar en god stam ha funnits vid Kilsviken. HK på senare år: 1978, 2000 och 2001.
stjärtand Under hela 1970-talet rapporteras om troliga häckningar.  Bofynd gjordes 1946 och en kull rapporterades 1987.
brun glada Häckade tillsammans med en rödgladehybrid 1981. Sågs under HT även intilliggande år.
röd glada Var en allmän häckfågel vid mitten av 1800-talet. Flera häckfynd omskrivna under början av 1900-talet. Par sågs under HT senast 1940.
havsörn Häckade under 1800-talet vid Vänern och betraktades vid dess mitt som allmän. Återkomst som häckfågel 2001.
blå kärrhök Häckningar och par under HT inrapporteras oregelbundet från främst norra Värmland (t ex 1984, 1999).
fjällvråk Vissa år häckar något eller några par i norra hälften av landskapet (t ex 1973, -74, -80, -87, -88, -01).
kungsörn En stam verkar ha funnits i norra Värmland under 1800-talet. Även under senare tid har flera HT-fynd gjorts där och häckning ägde rum 2001.
stenfalk Häckade 1975. Äldre uppgifter om häckningar finns liksom några rapporter från senare år om iakttagelser under HT.
pilgrimsfalk Häckade sparsamt under 1800-talet och fram till åtminstone 1950-talet. Återkom tillfälligt på 1990-talet. 
vaktel Sporadiska häckfynd har gjorts under både 1800- och 1900-talen.
kornknarr Ett antal rapporter om bofynd och ungar föreligger.
st strandpipare Har häckat sparsamt förr men enda rapporterade häckfyndet sedan 1970 kom 2001. Trolig HK Segerstad 1969.
kärrsnäppa Äldre uppgifter om häckning finns, dock ingen på senare år.
brushane Har häckat sparsamt förr men inga häckfynd har rapporterats på senare år.
dvärgbeckasin Flera år har spelande fåglar rapporterats under HT. Enligt Rosenius har bofynd gjorts i Ekshäradstrakten.
dubbelbeckasin Bofynd gjordes senast 1936 (MVNF 12:19). Förekom också enligt 1800-talsfaunorna. T ex skriver Wheelwright (1865) om en äggkull från norra V.
roskarl Häckningar kända sedan 1940-talet. Har minskat på senare år och stammen är mycket sårbar.
labb Holmgren (1867-1871) lämnar uppgift om häckning före 1871 på några skär mellan Näset och Åmål. Uppgifter om insamlade labbägg finns från omkring 1910 (Lurö).
dvärgmås Ses då och då under häckningstid. Ett mindre antal säkra häckfynd har gjorts på 1930-, 70- och 80-talen. Återkom som häckare 2001.
skräntärna Häckade i Vänern vid 1800-talets mitt. Flera par fanns kvar ännu på 1890-talet.  Återkom som häckfågel 1997.
svarttärna Häckade vid Nolgårdsviken 1942 (VFIN 2:a uppl)
hökuggla Häckar oregelbundet. (vissa år i större antal)
lappuggla Häckning konstaterad 2003. Kan vara förbisedd.
jorduggla Häckar oregelbundet.
kungsfiskare Ses tämligen regelbundet under HT. Flera år har häckning kunnat konstateras.
blåkråka Häckade sällsynt på 1800-talet.
härfågel Häckning konstaterades vid Rämen 1943 (FoFl 1944:106-115).
vitr. hackspett Sparsam och minskande häckfågel.
skärpiplärka Häckfågel på Vänerns yttre skär på 1850-talet. Omkring 1880 häckade den t ex utanför Segerstadslandet.
sidensvans Tillfällig häckning 1970 (VF 1971:246). Flera uppgifter föreligger om värmländsk förekomst under 1800-talet.
sv. rödstjärt Ett antal häckningar har rapporterats men den är inte årlig häckfågel.
nordsångare En kull noterades 1961 i Norra Finnskoga (VF 1961:278).
m flugsnappare Första säkra häckningen gjordes 1988. Därefter har ytterligare ett par häckningar rapporterats.
pungmes Lyckad häckning genomfördes 1999.
varfågel Rapporter om häckningar blir allt sällsyntare. 1974 rapporterades 16 häckningar varav 2 i södra Värmland.
råka En koloni fanns vid Karlstad under några år i mitten av 1800-talet.
steglits Osäkert om arten häckar årligen.
bändelkorsnäbb Nära Kristinehamn gjordes ett bofynd 1893 (J&K, s442). Senare har dessutom ungfåglar som matats blivit iakttagna.
tallbit Har tillfälligt häckat i norra Värmland (VF 1961:276).
   

Några arter som möjligen häckat eller noterats under omständigheter som antyder att de kommer att häcka i framtiden:

snatterand Noteras då och då under HT men några tydliga indikationer på häckning har inte rapporterats.
ängshök Ett par hävdade revir under sex veckor 1994.
myrsnäppa Häckade eventuellt på 1860-talet.
småspov Några rapporter om par respektive spelande fåglar under HT finns (t ex 1955, -80, -81).
rödspov Par och spelande fåglar har noterats under HT.
ringtrast Ett par iakttogs under HT 1981.
flodsångare Trolig häckning 1992.
   


Lämna gärna kompletteringar och synpunkter till:
Erik Mangsbo  
    mailto:mangsbo@telia.com

Uppdaterad: 17 mars 2005